Ogólne Warunki Sprzedaży

z dnia 15 marca 2018 r.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Kupujący kupuje towar po cenach i na warunkach wskazanych w ofercie złożonej przez Tesko Steel Sp. z o.o. oraz w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Tesko Steel Sp. z o.o.. W razie rozbieżności pomiędzy ofertą Tesko Steel Sp. z o.o. a Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Tesko Steel Sp. z o.o. rozstrzygające znaczenie ma oferta Tesko Steel Sp. z o.o. Oferta złożona przez Tesko Steel Sp. z o.o. jest ważna przez okres 3 dni od dnia jej złożenia lub do wyczerpania zapasów. Oferta nie stanowi rezerwacji materiału.

 

§ 2 Ceny i płatności

Cena

1. Ceny wskazane w ofercie są cenami netto. Do ceny należy doliczyć podatek VAT oraz inne należności publicznoprawne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

Płatność

1. O ile strony nie ustaliły inaczej Kupujący reguluje swoje zobowiązania na rachunk bankowy  oraz zgodnie ze wszystkimi pozostałymi warunkami wskazanymi na  fakturze.

2. Warunkiem uzyskania wydłużonego terminu płatności jest otrzymanie w odpowiedniej wysokości ubezpieczenia w firmie zabezpieczającej należności Tesko Steel Sp. z o.o. lub przedłożenia innych zabezpieczeń wskazanych i zaakceptowanych przez Tesko Steel Sp. z o.o.

3. Termin płatności liczy się od dnia sprzedaży wyrobów gotowych.

4. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Tesko Steel Sp. z o.o., W przypadku wystąpienie opóźnienia w zapłacie, Sprzedający ma prawo naliczenia Kupującemu odsetek ustawowych lub umownych. W  razie wystąpienia uzasadnionych podstaw do stwierdzenia, że Kupujący może nie dokonać płatności, Sprzedającemu przysługuje prawo zażądać dokonania całej należności gotówką lub przelewem przed realizacją zamówienia. Sprzedający może również zażądać dodatkowych zabezpieczeń płatności.  

5. W przypadku nieterminowych płatności, niezależnie od przysługujących Tesko Steel Sp. z o.o. odsetek, Sprzedający ma prawo wstrzymać i/lub anulować pozostałe do realizacji dostawy a także  obciążyć Kupującego dodatkowymi kosztami z tytułu realizacji dostawy i/lub wytworzenia towarów.

6. W przypadku, gdy Kupujący nie zrealizuje płatności w wyznaczonym na fakturze terminie i po  bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do zapłaty Sprzedającego  ma prawo do dokonani zbycia wierzytelności wobec Kupującego. Ponadto Sprzedający ma obowiązek zgłoszenie należności przeterminowanych do firmy ubezpieczeniowej, zgodnie z własną umowa z ubezpieczycielem w określonym terminie zapadalności.

7. Nie dopuszcza się regulowania należności Sprzedającego wynikających z zamówienia poprzez potrącenie  wierzytelności Kupującego wobec Sprzedającego bez jego pisemnej, uprzedniej zgody.

8. Tesko Steel Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo własności sprzedanych produktów do momentu uregulowania zobowiązań Kupującego w pełnej wysokości. W przypadku braku należności na koncie bankowym w wyznaczonym na fakturze  terminie płatności Sprzedający może w trybie odwrotnym zażądać od Kupującego natychmiastowego wydania mu całości bądź części towarów, za które nie została dokonana płatność. Miejsce wydania towarów wskazuje Sprzedający. Koszty wydania towarów ponosi w całości Kupujący. W sytuacji stwierdzenia, że zwrot towarów w formie dostawy jest niemożliwy, Sprzedający ma prawo wskazać do wydania, według własnego uznania, inne towary lub przedmioty, których wartość jest nie mniejsza niż wartość niezapłaconych przez Kupującego zobowiązań.

9. Zgłoszenie ewentualnych reklamacji nie upoważnia Kupującego do wstrzymania jakichkolwiek płatności wobec Sprzedającego.

10. Inne warunki ustalania cen oraz płatności niż określone w niniejszym paragrafie wymagają wyraźnej zgody, Tesko Steel sp. z o.o

11. Inne warunki płatności niż określone w ust. 2 powyżej wymagają ustanowienia zabezpieczeń wskazanych przez Tesko Steel sp. z o.o. oraz jego wyraźnej zgody, bądź dokonania przedpłaty w wysokości 100% ceny zamówienia.

 

§ 3 Dostawy

1. Podstawową formą sprzedaży jest wydanie towaru w siedzibie Tesko Steel Sp. z o.o. chyba, że strony postanowią inaczej z zachowaniem postanowień § 1oraz § 5 ust. 1. W takim przypadku zastosowanie znajdują dalsze ustępy niniejszego §.

2. Towar jest dostarczany w terminach i na adres wskazany w ofercie Tesko Steel Sp. z o.o. na warunkach INCOTERMS 2010.

3. Tesko Steel Sp. z o.o. nie odpowiada za opóźnienia w dostarczeniu towaru, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Tesko Steel Sp. z o.o. W szczególności przez takie okoliczności rozumie się siłę wyższą jak trzęsienie ziemi, katastrofy naturalne lub przemysłowe, strajk, opóźnienia u dostawcy.

4. Tesko Steel Sp. z o.o. może dostarczyć towar swoimi środkami transportu, lub za pośrednictwem przewoźnika lub spedytora.

5. Zwłoka Tesko Steel Sp. z o.o. w dostarczeniu towaru uprawnia Kupującego do odstąpienia od realizacji zamówienia w części towaru w zwłoce, przy czym przed skorzystaniem z tego prawa Kupujący jest zobowiązany pisemnie wezwać Tesko Steel Sp. z o.o. do dostarczenia towaru i wyznaczyć w tym celu dodatkowy odpowiedni termin z zastrzeżeniem, iż w razie uchybienia dodatkowemu terminowi Kupujący będzie uprawniony do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, w części towaru którego zwłoka dotyczy.

 

§ 4 Przyjęcie towaru i reklamacje

1. Kupujący jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu oraz do niezwłocznego powiadomienia Sprzedającego o wykrytych w trakcie tego badania niezgodnościach.

2. Reklamacje dotyczące jakości towaru muszą być zgłoszone niezwłocznie, lecz nie później niż siedem dni od daty odbioru towaru.

3. Reklamacje dotyczące ilości towaru muszą być zgłoszone niezwłocznie, lecz nie później niż jeden dzień od daty odbioru towaru.

4. Reklamacje będą rozpatrywane tylko co do towarów w stanie takim jak zostały dostarczone, dodatkowo nieuszkodzonych.

5. Warunkiem rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest dostarczenie przez Kupującego pisemnie lub mailem lub faxem:   

a. krótkiego opisu przyczyny reklamacji – wady materiału, braku ilościowego lub jakościowego   

b. dokumentacji zdjęciowej.

6. Jeżeli reklamacja okaże się bezzasadna koszty postępowania reklamacyjnego obciążają w całości Kupującego.

7. W przypadku zasadności reklamacji uzasadnione i udokumentowane koszty postępowania reklamacyjnego obciążają w całości Sprzedającego.

8. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowego uregulowania zapłaty za dostarczony materiał.

9. Tesko Steel Sp. z o.o. zastrzega sobie tolerancję ilościową zgodną z tolerancją ilościową potwierdzaną przez hutę w realizacji zamówienia w zakresie +/- 10 %.

10. Wymagania dotyczące parametrów technicznych, jakościowych, atestów i certyfikatów winny być określone przez Kupującego w sposób wyraźny oraz wprost w zapytaniu ofertowym, w odpowiedzi na które Tesko Steel sp. z o.o. przedstawia ofertę.

11. Na żądanie atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające jakość towaru dostarczane są wraz z dostawą towaru lub niezwłocznie po realizacji dostawy.

12. Niespełnienie warunków o których mowa w ust. 1-5 może skutkować odmową uznania reklamacji w zależności od decyzji Tesko Steel sp. z o.o.

13. Wyłącza się odpowiedzialność Tesko Steel sp. z o.o. z tytułu rękojmi.
 

§ 5 Postanowienia końcowe

1. W razie nieważności któregokolwiek postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży Tesko Steel Sp. z o.o. pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a postanowienie nieważne zostanie zastąpione postanowieniem o treści najbardziej do niego zbliżonej.

2. Ogólne Warunki Sprzedaży są dostępne na stronie internetowej Tesko Steel sp. z o.o. www.teskosteel.com.pl w zakładce Ogólne Warunki Sprzedaży i są udostępniane w taki sposób, aby Klient mógł je przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.

3. Zmiana postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży Tesko Steel Sp. z o.o. jest możliwa z ważnych powodów według uznania Tesko Steel sp. z o.o. i następuje poprzez publikację tekstu jednolitego [uwzględniającego zmiany] na stronie internetowej www.teskosteel.com.pl w zakładce Ogólne Warunki Sprzedaży i jest skuteczna do umów zawartych po wejściu w życie zmian.